Στεγανολεκάνη - Στεγανοποίηση υπογείων

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΣΤΕΡΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΛΕΚΑΝΗΣ:

 Η διείσδυση των υδάτων και των υδρατμών στα δομικά υλικά προκαλεί μεγάλες φθορές όπως:

 • Διάβρωση και αποσάθρωση των υλικών.
 • Χημική διάβρωση και οξείδωση του σιδηρού οπλισμού του σκυροδέματος.
 • Δημιουργία εξανθημάτων και κηλίδων.
 • Ανάπτυξη χλωρίδας, λειχήνων και μυκητών.
 • Κινήσεις στη μάζα των υλικών.

Πολλές από τις άνω φθορές οφείλονται στην άμεση επίδραση της υγρασίας σε συνάρτηση με τις φυσικές και χημικές ιδιότητες του νερού, σε σχέση με τις αντίστοιχες ιδιότητες των υλικών.

Η διαλυτική δράση του νερού, που είναι ο πλέον διαδεδομένος και ισχυρός διαλύτης στη φύση, εμφανίζεται μετά από παρατεταμένη επίδρασή του και αυξάνει σημαντικά όταν το νερό περιέχει διάφορες ουσίες που έχουν διαλυθεί από το νερό της βροχής, όπως το διοξείδιο του άνθρακα, το διοξείδιο και τριοξείδιο του θείου και ορισμένα οξείδια του αζώτου.

Μία άλλη παράμετρος που θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν είναι τα προβλήματα της διείσδυσης του νερού από την σημαντική αύξηση του όγκου του (κατά 10%), από την επίδραση του παγετού όταν μετατρέπεται από υγρή σε στερεά μορφή. Η καταστροφική επίδραση από την παρουσία παγετού είναι συνάρτηση του πορώδους έκαστου υλικού και της ποσότητας του νερού που έχει απορροφηθεί.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

image00111

Για την αποτελεσματική προστασία των θεμελίων των κτιρίων, όταν ο υδροφόρος ορίζοντας είναι στη στάθμη των θεμελίων μας ή ακόμη πιο ψηλά, συνιστάται η δημιουργία στεγανολεκανών με χρήση
μεμβρανών PVC διαφορών οίκον μεμβράνες πολυπροπυλενίου.

Στεγανολεκάνη είναι η κατασκευή στεγανών θεμελίων και υπόγειων χώρων σε θεμελιώσεις με έντονη παρουσία νερού (υψηλή στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα, γειτνίαση με ακτή κλπ).

Η στεγανολεκάνη δημιουργεί ένα στεγανό περίβλημα όλης της θεμελιώσεως του κτιρίου μέχρι την στάθμη του εδάφους.

Προϋπόθεση για την κατασκευή της είναι η γενική κοιτόστρωση ώστε η στεγάνωση να είναι συνεχής.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

image0022

Α. Πριν από την στεγανολεκάνη συνιστάται η κατασκευή αποστραγγίσεως κάτω από την θεμελίωση ως εξής:

 • ¾ Διάστρωση μη υφαντού γεωυφάσματος από ατέρμονες ίνες πολυπροπυλενίου, μηχανικά
 • πλεγμένου, ενδεικτικού τύπου.
 • ¾ Διάστρωση σκύρων (πάχος στρώσης 40cm) και ενσωμάτωση αποστραγγιστικού δικτύου
 • ακτινικώς από το κέντρο του κτιρίου ανά 30ο ή 45ο.

Β. Ακολουθεί η κατασκευή του υπόβαθρου της στεγανολεκάνης:

 • ¾ Κάλυψη των σκύρων με μεμβράνη πολυαιθυλενίου ως διαχωριστική στρώση.
 • ¾ Σκυροδέτηση στρώσεως καθαριότητος πάχους 10cm, οπλισμένης με πλέγματος χάλυβα.
 • ¾ Λείανση του σκυροδέματος καθαριότητος.

Γ. Η κατασκευή της στεγανολεκάνης εκτελείται κατά τα εξής στάδια:

1. Στεγάνωση του πυθμένα (οριζόντια).

 • ¾ Διάστρωση επί του σκυροδέματος καθαριότητος μη υφαντού γεωυφάσματος από ατέρμονες ίνες πολυπροπυλενίου, μηχανικά πλεγμένου, ενδεικτικού τύπου.
 • ¾ Διάστρωση της μεμβράνης πάχους 2,0mm και συγκόλληση των ραφών με συσκευή θερμού αέρα.
 • ¾ Κάλυψη της μεμβράνης PVC με γεωύφασμα.
 • ¾ Η μεμβράνη και τα γεωυφάσματα προεξέχουν από τα κατακόρυφα στοιχεία κατά 1m για την μάτηση στην κατακόρυφη επιφάνεια.

2. Κατακόρυφες επιφάνειες.

 • ¾ Αγκύρωση από το ανώτερο σημείο του τοιχίου και εκτύλιξη προς τα κάτω του γεωυφάσματος προστασίας και της μεμβράνης.
 • ¾ Ταυτόχρονη ύλωση του γεωυφάσματος και της μεμβράνης PVC πάχους 2,00 mm στα σημεία αλληλοεπικαλύψεως εντός της ραφής της μεμβράνης.
 • ¾ Συγκόλληση της ραφής με συσκευή θερμού αέρος.
 • ¾ Προστατευτική στρώση επί της κατακόρυφης μεμβράνης.

Η προστατευτική στρώση της μεμβράνης PVC θα είναι γεωύφασμα ή αποστραγγιστική
στρώσης. Ως αποστραγγιστική στρώση θα χρησιμοποιηθεί ENKADRAIN 10D ή ΤΡ
αυξανόμενου του βάθους. Εναλλακτικά οι μεμβράνες με προεξοχές σε μορφή κόλουρου κώνου (αυγουλιέρες) με ενσωματωμένο γεωύφασμα, αποτελούν άλλη μια λύση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΤΥΠΑ

image0033

 • Αντοχή σε εφελκυσμό ASTM D 412 >12 Mpa
 • Παραμόρφωση ASTM D 412 >500%
 • Αντοχή στη διάτμηση ASTM D 624 >60 kN/m
 • Δείκτης σκληρότητας ASTM D 2240 80/100
 • Πυκνότητα ASTM D 297 0,87 – 1,09 Kg/m2
 • Θερμοκρασία ψαθυρότητας ASTM D 746 - 35 Oc
 • Απορρόφηση νερού(168 h, 70 oC) ASTM D 471 +/- 4%
 • Θερμοκρασιακή γήρανση στους116 oC ASTM D 573
 • Αντοχή σε εφελκυσμό ASTM D 412 >12 Mpa
 • Παραμόρφωση ASTM D 412 >500%
 • Αντοχή στη διάτμηση ASTM D 624 >60 kN/m
 • Σταθερότητα διαστάσεων ASTM D 1204 +/- 2%
 • Αποσάθρωση τόξου Xe ASTM G 26
 • Μακροσκοπική εξέταση χωρίς ρωγμές
 • Αντοχή σε εφελκυσμό ASTM D 412 >10 Mpa
 • Παραμόρφωση ASTM D 412 >200%PRFSE >30%
 • Ελάχιστη θερμότητα συγκόλλησης #31 >2,6 kN/m

ΣΤΕΓΑΝΟΛΕΚΑΝΕΣ

Η μεμβράνη εφαρμόζεται συνήθως ελεύθερα στην οριζόντια διεύθυνση και στερεώνεται στην κατακόρυφη διεύθυνση.

Μηχανική προστασία ενδείκνυται πριν την επιχωμάτωση.

Απαιτείται μηχανική στερέωση στην απόληξη της μεμβράνης.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ± ΑΠΟΚΛΙΣΗ

 • Πυκνότητα g / cm3 - 131 ± 0,03
 • Παραμόρφωση στη θραύση % L ≥ 300 T ≥ 300 313 ± 15 320 ± 17
 • Αντοχή στη διάτμηση N / mm L ≥ 80T ≥ 80 124 ± 9 131 ± 10
 • Δείκτης σκληρότητας Shore A10 sec 75 ± 2 –
 • Αντοχή στο κρύο oC -20 χωρίς ρωγμές
 • Σταθερότητα διαστάσεων 6 h / 80 oC % ≤ 2 -1,1 ± 0,4 0,5 ± 0,3
 • Υδροπερατότητα m / s ≤ 10-14 -

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ENKADRAIN 10D

 • ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 10D/1 – 2s
 • Ωφέλιμο πλάτος (m) 1
 • Μήκος (m) 45
 • Επιφάνεια (m2) 45
 • Πάχος (mm) 10
 • Βάρος (g/m2) 650
 • Διάμετρος ρολών (m) 0.80
 • Μήκος ρολών (m) 1.02
 • Συνολικό βάρος (Kg) 31

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ DRAIN

image0044

 • Υλικό HDPE HDPE + geotextile HDPE
 • Ύψος κώνων 7.5 mm 7.5 mm 20 mm
 • Όγκος κενών μεταξύ των κώνων 5,8l/m2 5,7l/m2 16,65/m2
 • Πάχος Μεμβράνης 0,55 mm 0,6 mm 1,00 mm
 • Βάρος 500 g/m2 630 g/m2 1000 g/m2
 • Αντοχή σε θλίψη >200 kN/m2 >200 kN/m2 >150 Kn/m2
 • Αντοχή στα χημικά.
 • Αντοχή στους μύκητες και τα βακτήρια, στη διάτρηση από ρίζες, στην αποσύνθεση.

ΣΤΕΓΑΝΟΛΕΚΑΝΗ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η διείσδυση των υδάτων και των υδρατμών στα δομικά υλικά προκαλεί μεγάλες φθορές όπως:

 • Διάβρωση και αποσάθρωση των υλικών.
 • Χημική διάβρωση και οξείδωση του σιδηρού οπλισμού του σκυροδέματος.
 • Δημιουργία εξανθημάτων και κηλίδων.
 • Ανάπτυξη χλωρίδας, λειχήνων και μυκήτων.
 • Κινήσεις στη μάζα των υλικών.

Πολλές από τις άνω φθορές οφείλονται στην άμεση επίδραση της υγρασίας σε συνάρτηση με τις φυσικές και χημικές ιδιότητες του νερού και σε σχέση με τις αντίστοιχες ιδιότητες των υλικών.

Η διαλυτική δράση του νερού, που είναι ο πλέον διαδεδομένος και ισχυρός διαλύτης στη φύση, εμφανίζεται μετά από παρατεταμένη επίδρασή του και αυξάνει σημαντικά όταν το νερό περιέχει διάφορες ουσίες που έχουν διαλυθεί από το νερό της βροχής όπως το διοξείδιο του άνθρακα, το διοξείδιο και τριοξείδιο του θείου και ορισμένα οξείδια του αζώτου.

Μία άλλη παράμετρος που θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν είναι τα προβλήματα της διείσδυσης του νερού από την σημαντική αύξηση του όγκου του (κατά 10% από την επίδραση του παγετού όταν μετατρέπεται από υγρή σε στερεά μορφή. Η καταστροφική επίδραση από την παρουσία παγετού είναι συνάρτηση του πορώδους έκαστου υλικού και της ποσότητας του νερού που έχει απορροφηθεί.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Για την αποτελεσματική προστασία των θεμελίων των κτιρίων, όταν ο υδροφόρος ορίζοντας είναι στη στάθμη των θεμελίων μας ή ακόμη πιο ψηλά, συνιστάται η δημιουργία στεγανολεκανών με χρήση μεμβρανών PVC του οίκου ή μεμβρανών πολυπροπυλενίου.

Στεγανολεκάνη είναι η κατασκευή στεγανών θεμελίων και υπόγειων χώρων σε θεμελιώσεις με έντονη παρουσία νερού (υψηλή στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα, γειτνίαση με ακτή κλπ).

Η στεγανολεκάνη δημιουργεί ένα στεγανό περίβλημα όλης της θεμελιώσεως του κτιρίου μέχρι την στάθμη του εδάφους. Προϋπόθεση για την κατασκευή της είναι η γενική κοιτόστρωση ώστε η στεγάνωση να είναι συνεχής.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

image0055

Α. Πριν από την στεγανολεκάνη συνιστάται η κατασκευή αποστραγγίσεως κάτω από την θεμελίωση ως εξής:

 • Διάστρωση μη υφαντού γεωυφάσματος από ατέρμονες ίνες πολυπροπυλενίου, μηχανικά πλεγμένου, ενδεικτικού  τύπου .
 • Διάστρωση σκύρων (πάχος στρώσης 40cm) και ενσωμάτωση αποστραγγιστικού δικτύου ακτινικός από το κέντρο του κτιρίου ανά 30ο ή 45ο.

Β. Ακολουθεί η κατασκευή του υπόβαθρου της στεγανολεκάνης: των σκύρων με μεμβράνη πολυαιθυλενίου ως διαχωριστική στρώση.

 • Σκυροδέτηση στρώσεως καθαριότητος πάχους 10cm, οπλισμένης με πλέγματος χάλυβα.
 • Λείανση του σκυροδέματος καθαριότητος.

Γ. Η κατασκευή της στεγανολεκάνης εκτελείται κατά τα εξής στάδια:

1. Στεγάνωση του πυθμένα (οριζόντια).

 • Διάστρωση επί του σκυροδέματος καθαριότητος μη υφαντού γεωυφάσματος από ατέρμονες ίνες πολυπροπυλενίου, μηχανικά πλεγμένου, ενδεικτικού τύπου POLYFELT TS 65.
 • Διάστρωση της μεμβράνης ενδεικτικού τύπου ALKORPLAN 35034 πάχους 2,0mm και συγκόλληση των ραφών με συσκευή θερμού αέρα.
 • Κάλυψη της μεμβράνης ενδεικτικού ALKORPLAN 35034 τύπου με γεωύφασμα ενδεικτικού τύπου POLYFELT TS 65.
 • Η μεμβράνη και τα γεωυφάσματα προεξέχουν από τα κατακόρυφα στοιχεία κατά 1m για την μάτιση στην κατακόρυφον επιφάνεια.

2. Κατακόρυφες επιφάνειες.

 • Αγκύρωση από το ανώτερο σημείο του τοιχείου και εκτύλιξη προς τα κάτω του γεωυφάσματος προστασίας και της μεμβράνης.
 • Ταυτόχρονη ήλωση του γεωυφάσματος και της μεμβράνης ενδεικτικού τύπου ALKORPLAN 35034 πάχους 2,00 mm στα σημεία αλληλοκαλύψεως εντός της ραφής της μεμβράνης.
 • Συγκόλληση της ραφής με συσκευή θερμού αέρος.
 • Προστατευτική στρώση επί της κατακόρυφης μεμβράνης.
 • Η προστατευτική στρώση της μεμβράνης ενδεικτικού τύπου ALKORPLAN 35034 θα είναι γεωύφασμα ενδεικτικού τύπου POLYFELT TS 65 ή αποστραγγιστική στρώσης.
 • Ως αποστραγγιστική στρώση θα χρησιμοποιηθεί ενδεικτικού τύπου ENKADRAIN 10D, P32 ή ΤΡ αυξανόμενου του βάθους.
 • Εναλλακτικά οι μεμβράνες με προεξοχές σε μορφή κόλουρου κώνου (αυγουλιέρες) ενδεικτικού τύπου POLYDRAIN με ενσωματωμένο γεωύφασμα, αποτελούν άλλη μια λύση.
X

Right Click

No right click